Logo čvut Logo ústavu

Doktorské studium

Doktorský studijní program je určen pro absolventy magisterského (inženýrského) studijního programu. Doktorské studium je další, vyšší a náročnější formou vzdělání, kterou Fakulta strojní ČVUT nabízí v řadě studijních oborů. Studenti doktorského studia jsou připravováni pro řešení nejnáročnějších úkolů aplikované vědy a praxe. Studium je realizováno v souladu s individuálním studijním plánem a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou doktorand prokazuje způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci. Absolvent doktorského studia získává akademický titul "doktor" (Ph.D.), který je kompatibilní s obdobným titulem poskytovaným zahraničními technickými univerzitami.

Formy studia

Konstrukční a procesní inženýrství

Studijní obor zabezpečuje vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů v oblasti výzkumu a vývoje realizovaného na fakultě, ve výzkumných institucích i v průmyslové praxi. Absolvent využívá teoretické poznatky získané prohloubením studia moderních partií základních i aplikovaných převážně inženýrských předmětů a aktuální poznatky z oboru, získané osvojením metod jejich studia. Dalším pilířem studia je zvládnutí výpočtových a simulačních prostředků, opírajících se o moderní HW a SW, a prostředků experimentálního výzkumu na modelech i reálných dílech, souvisejících s řešením problematiky disertační práce.

Absolvent je schopen navrhovat součásti, jejich skupiny i celé stroje nejen pro všeobecné strojírenství, ale i ve specializovaných oblastech jako např. výrobní technika, manipulační a transportní technika, přístroje nebo linky a zařízení pro nestrojírenské výrobní procesy.

Vedle konstruktérské fundovanosti je absolvent oboru schopen řešit problematiku strojírenských i nestrojírenských výrobních procesů. V oblasti strojírenských procesů se jedná především o analýzy potřeb výroby s ohledem na výrobní zařízení a řídící techniku, dále na potřeby manipulace a transportu objektů a přístroje a zařízení pro řízení strojírenských a nestrojírenských procesů. Studovány jsou i procesy nestrojírenské, jako např. procesy, zařízení a linky pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl, biotechnologie a průmyslovou ekologii a dále pro průmysl farmaceutický, plastikářský, hydrometalurgický a příbuzná odvětví.

Cílem studia je výchova absolventa, který je na základě hlubokých teoretických znalostí a dalších dovedností schopen komplexně řešit, objektivně hodnotit a formulovat dosažené původní výsledky zadaného úkolu VaV, včetně jejich mezinárodní prezentace nebo realizace, a to i s přihlédnutím k jejich duševní ochraně.

Aktuality

2016-04-22

Odborné stáže doktorandů

Kategorie: Studentské práce

Řada našich zadání doktorských prací je přímo navázána na potřeby průmyslu a spolupráci s konkrétními podniky a NEOMEZUJEME SE JEN NA ČESKO.... Číst dále